Látogatói szabályzat

Látogatói szabályzat

 1. A látogatók kötelesek a pénztárnál jegyet váltani, és a jegyüket a látogatás végéig megőrizni.
 2. Az állatkertbe való belépést követően ugyanazzal a jeggyel ismételten belépni nem lehetséges. A látogatás bármilyen okból történő megszakítása esetén, valamint technikai hibából eredő szolgáltatáscsökkentésnél, vagy egyéb vis major esetben az állatkert nem köteles visszatéríteni a belépőjegy árát.
 3. Az állatkertet, állatsimogatót és a hozzá kapcsolódó vendéglátó és szórakoztató attrakciókat és szolgáltatásokat minden belépő csak saját felelősségére veheti igénybe. Bármilyen keletkezett vagyoni kár, vagy baleset esetén az üzemeltetőt felelősség nem terheli.
 4. A látogatók kötelesek a táblákon szereplő figyelmeztetéseket és tiltásokat betartani.
 5. A látogató az általa okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
 6. A lezárt és/vagy biztonsági korláttal elkerített területeken tartózkodni, az állatokhoz benyúlni veszélyes. Az ebből adódó balesetekért az Állatkertet felelősség nem terheli.
 7. A látogatók csak a kijelölt helyeken közelíthetik meg az állatok kifutóját.
 8. Az állatok etetése az állatok érzékenysége miatt csak a területen vásárolt, erre a célra előkészített „ZOO csemegével” és répával engedélyezett. Ahol az etetést tábla tiltja, ott még „ZOO csemege” sem adható.
 9. Az állatok dobálása, egyéb módon történő ingerlése tilos.
 10. Az állatkert területén lévő növények és állatok károsítása, gyűjtése tilos.
 11. Kutyát, macskát, egyéb kedvtelésből tartott állatot az intézmény területére behozni tilos, mert ez fokozott állategészségügyi veszélyforrás. Ez alól kivételt képeznek a megfelelő okmányokkal, oltási igazolvánnyal rendelkező betegsegítő kutyák.
 12. Járművel, kerékpárral közlekedni az intézmény területén a látogatók részére tilos.
 13. Léggömböt, egyéb riasztásra alkalmas tárgyakat az intézmény területére behozni tilos.
 14. Dohányozni kizárólag a kijelölt területeken szabad.
 15. Fényképezni az intézmény területén kizárólag magáncélra engedélyezett. Üzleti céllal fényképezni, filmfelvételt készíteni kizárólag az állatkert igazgatója engedélye alapján lehetséges.
 16. A látogatók csak a kijelölt útvonalon közlekedhetnek, a korlátokon, köteleken, egyéb határoló elemeken átlépni, átmászni szigorúan tilos.
 17. A látogatók legkésőbb zárórakor, azaz a pénztár bezárását követő egy órán belül az állatkert területét kötelesek – minden külön felszólítás nélkül – elhagyni.
 18. Az Intézmény a kifüggesztett nyilvántartási időtől eltérő nyitva tartással is üzemelhet.
 19. Bármilyen panasz esetén a látogató jogosult a panaszkönyvbe észrevételeit bejegyezni, melyet az intézmény köteles kivizsgálni és annak eredményéről a panasztevőt a bejelentést követő 30 napon belül értesíteni. A panaszkönyv a pénztárostól kérhető el. A pénztáros köteles a panaszkönyvi bejegyzés tényéről az intézmény vezetőjét, távollétében a helyettesét haladéktalanul értesíteni.
 20. A látogatók jogosultak az intézmény által – kizárólag a látogatók részére – kialakított gépkocsi parkolót használni.
 21. 14 éven aluli gyermek csak felnőtt kísérővel látogathatja a parkot. A kiegészítő szolgáltatásokat is csak felnőtt korúak (vidámpark, büfé, stb.), vagy a felügyeletük alatt levő gyermek veheti igénybe.
  A kísérő felnőtt személy köteles a gyermek kíséretében maradni mindvégig a látogatás során, és a látogatás teljes ideje alatt fokozott figyelmet kell fordítania az általa felügyelt gyermek élet- , baleset- és vagyonbiztonságára. Ennek elmulasztásából eredő károkért az Állatkert nem vállal felelősséget.
  Az egész Állatkert és hozzá kapcsolódó szolgáltatások területén lévő játszótereket, játékokat, büfét, állatsimogatót, illetve az ú.n. „immerziós bemutatókat” (ahol a közönség közvetlenül érintkezhet az állatokkal) mindenki csak saját felelősségére használhatja, látogathatja. 14 éven aluli gyermekek ezeket a helyszíneket csak felnőtt kíséretében látogathatják.
 22. Állatkert jogosult különféle esetekben bizonyos területek, épületek lezárására (átépítés, műszakiprobléma, rendezvény, forgatás, állategészségügyi helyzet, stb.). Ezen lezárásokat indokolt esetben az Állatkert honlapján, vagy a bejáratnál közli a látogatókkal. Utólagos kártérítés, vagy jegyár csökkentés ezekre az eseményekre sem érvényesíthető.
 23. Tilos az intézmény területén szemetelni, a környezetet bármilyen egyéb módon szennyezni, tömény szeszes italt fogyasztani, ittasan tartózkodni.
 24. Az írott és az elektronikus média munkatársai csak az állatkert engedélyével készíthetnek interjút, kép- és hanganyagot az intézmény területén.
 25. Az Állatkert térképet biztosít a látogatók részére a látnivalók elérhetőségéről.
 26. A balesetek elkerülése végett az állatkert területén – a meghatározott szabályaink szerint – kizárólag az intézmény dolgozói használhatnak elektromos rollert. Az eszközök behozatala látogatóink számára tilos.
 27. Az állatkert működési rendjének, valamint az állatok nyugalmának megzavarása, testi épségének veszélyeztetése és kirívó, botrányos viselkedés esetén a látogatót az állatkert dolgozói ez irányú tevékenységének abbahagyására, szükség esetén pedig az állatkertből való azonnali távozásra szólíthatják fel, indokolt esetben rendőri segítség is kérhető.
 28. Állatkert területén fénykép-és videofelvétel készülhet, melyet az Állatkert kereskedelmi célra felhasználhat, kiadványaiban, saját honlapján, Facebook-oldalán, Instagram-oldalán közzé tehet.

Az 1-28. pontokban felsorolt kötelezettségek be nem tartásából eredő károkért az intézmény semmilyen anyagi és egyéb felelősséget nem vállal. A szabályok megszegőit fel lehet szólítani az intézmény elhagyására, ennek megtagadása esetén értesíteni kell a rendőrséget. A károkozókkal szemben bírósági úton kell eljárni.

Hatálybalépés:
A látogatási szabályzat 2023.06.01-től hatályos.